Varlık Felsefesi ’nin genel anlamda sorduğu soru ‘’varlık var mıdır?’’sorusudur. Varlık dediğimiz şey evrende var olan her şeyi kapsamaktadır. Varlık tam anlamı ile görünen dediğimiz şeyler değildir. Varlık anlamında sadece görünene bakmamak gerekir çünkü zihinde var olanlar da varlık olarak kabul görmektedir. Varlık hem görünen hem de zihinsel şeylere verilen genel ad olmak durumundadır. Felsefede ideal varlık olarak kabul edilen ve düşünsel varlığın bir araya gelmesidir. Varlık felsefesi varlığın ilk ana maddesini, varlığın tam olarak ne olduğunu sorgular.

Metafizik nedir?

Felsefe varlığa bütünsel açıdan bakar. Görünenin ardında olan gerçekliği de ele alarak tanımlamalar yapar. Varlığın özüne yönelir. Bilim varlığa deney ve gözlem yöntemi ile yaklaşır ve varlığın özüne dair genel bir kaygı gütmez. Bilim varlığı bir ön kabul ile var olduğunu onaylar ve araştırmalarına yönelir. Felsefe’de kesin olarak var denilen şeyler yoktur. Felsefe sorular sorarak hakikate ulaşmaya çalışır. Varlık problemini ele alan iki salt disiplin vardır bunlar; metafizik ve ontolojidir. Önce varlık var mıdır? Sorusu, ardından varlığın cinsi nedir? Sorusu sorulur.

Metafizik dediğimiz şey tam olarak; Tanrı, ruh varlık gibi kavramların yani deney ve gözlem yoluyla veri elde edemeyeceğimiz kavramlardır. Felsefe tarihinde metafizik kavramı Aristoteles ile birlikte kullanılmaya ve tanımlanmaya başlanmıştır. İlk ve orta çağda metafizik kavramı önemli bir felsefi etkinlik olarak tanımlanmıştır. Yeniçağ ile birlikte doğa bilimleri ön plana çıkmaya başlayınca metafiziğe gereken önem ve değer verilmemiştir. Yeniçağ ile birlikte metafiziğe olumsuz anlamlar yüklenildiğini de bilmek durumundayız. Yeniçağ felsefecilerinden olan Kant hatta Pozitivistler ve Analitik felsefeciler de metafizik hakkında etkisi bilinemez, hakkında fikir yürütülemez şeklinde düşünceler beslemişlerdir. Metafiziksel tanımlamalar ve uğraşları anlamsız ve değersiz görmüşlerdir. Belli bir zaman sonra Shelling, Hegel ve Schopenhaur gibi idealist Alman filozofların katkısı ile eski önemini geri kazanmıştır. Metafizik kavramı Aristoteles’in kitabında varlık ve doğa ile ilgili düşüncelerinden sonraya konulmuştur. O yüzden fizikten sonra gelen anlamında metafizik adı verilmiştir.

Varlık felsefesinin temel soruları

Felsefe tarihine baktığımızda ilk olarak varlık konusu ele alınmıştır. Çünkü insanın anlam arayışı ilk olarak kendisin ve evrenin varlığına ilişkin olmuştur. Varlık felsefesinin temel soruları; Varlık var mıdır? Varlık değişken midir? Varlığın ana maddesi nedir? Evren sonlu mudur, sonsuz mudur? Gibi anlamlandırmaya yönelik sorulardır.