Yaygın eğitim, toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, belli amaçlara yönelik, çeşitli eğitimlerin verildiği, bireylerin başarılı oldukları takdirde sertifika aldıkları eğitim sürecidir. Gönüllülüğün esas alındığı bir süreçtir. Belli başlı toplumsal sorunları ortadan kaldırmayı hedefler. Yaygın Eğitim Nedir? adlı yazımızda yaygın eğitim kavramının tanımından, yaygın eğitimin kapsadığı halk eğitimi ve hizmet içi eğitim kavramlarından bahsedeceğiz.

Yaygın eğitim, örgün eğitim sisteminden hiç yararlanmamış olanlara, bulundukları okullardan ayrılanlara veya örgün eğitim kurumlarında eğitime devam etmekte olanlara ve mesleki alanlarda daha yetkin duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitimdir. Yaygın eğitim, halk eğitimi ve hizmet içi eğitimlerini içine almaktadır.

Halk Eğitimi Nedir?

Örgün eğitim dışında ya da örgün eğitimle birlikte yapılan, gönüllülüğü esas alan, bireylerin çalışma gücünü artırmak, refah seviyesini yükseltmek, öğrenme gereksinimini ve ilgiyi doyurmak amacıyla düzenlenen eğitim ve öğretim programlarıdır.

Halk Eğitimin Önemi

Çağımızda bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi, toplumun ekonomik, kültürel, politik, sosyal yapısında değişmelere sebep olmaktadır. Toplumun bu değişmelere adaptasyon sağlaması, değişimin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanması zorunludur. Örgün eğitim aracılığıyla bu değişiklikler belirli bir yaşa kadar aktarılmaktadır. Oysa öğretme ve öğrenme süreci yaşam boyu devam etmektedir. Bu nedenle halk eğitimi önemlidir.

Halk Eğitimini Gerektiren Nedenler

  • 1)Örgün Eğitimle İlgili Nedenler:

Örgün eğitimden yeterince yararlanamamış bireylerin kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlar.

  • 2) Ekonomik ve Teknolojik Nedenler:

İşsizlerin iş bulmasını kolaylaştırmak, iş sahibi olan bireylerin işlerinde gelişebilmelerini sağlamak için ilerleyen teknolojiden haberdar olmak gerekir. Bunun için ise sürekli öğrenmeye ihtiyaç vardır.

  • 3) Toplumsal Nedenler:

Toplumsal sorunların sebeplerinden biri olarak eğitim ve öğretimdeki yetersizliği görebiliriz. Toplumsal sorunların üstesinden gelmek adına öğrenmeye ihtiyaç vardır.

Hizmet İçi Eğitim Nedir?

Hizmet için eğitim, sektör ayrımı olmaksızın özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir ücret karşılığında hizmet veren bireylere görevleri kapsamında bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamak amacıyla yapılan eğitime denir.

Günümüzde yaşanan ekonomik, kültürel, teknolojik, sosyal alanlardaki gelişmeler farklı sektörlerde hizmet veren bireylerin işe başlamadan önceki bilgilerinin yetersiz gelmesine neden olur. Bu yetersizliklerden doğacak durumu engellemek adına hizmet içi eğitime ihtiyaç vardır.

Hizmet İçi Eğitimi Zorunlu Kılan Sebepler

1)Örgün eğitimin bireyin tüm yeteneklerini ortaya çıkarma aşamasında yetersiz olması

2) Meslek grupları içerisinde sadece okul bilgisiyle çözülemeyecek birtakım sorunların ortaya çıkması

3) Toplumsal olarak sürekli gelişme halinde olunması

4) Örgün eğitim kurumlarında ki uygulama derslerinin yeterli olmaması

Hizmet İçi Eğitimin Türleri

  • 1)Oryantasyon Eğitimi:

Kuruma yeni katılan personelin kurumun amacını, yapısını ve kendi görev ve sorumluluklarını tanımaları adına verilen eğitimdir.

  • 2) Temel Eğitim:

Kurumda işe başlayacak personele yapacağı iş için gerekli olan temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaya yarayan eğitimdir.

  • 3) Geliştirme Eğitimi:

Personelin kendi alanı ile ilgili gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgilendirilmesi ve yeteneklerini ortaya koyması adına yapılan eğitimdir.

  • 4) Tamamlama Eğitimi:

Görev değişikliği gerektiğinde personelin yeni görevinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanması adına uygulanan eğitimdir.

  • 5) Yükseltme Eğitimi:

Amacı gelecekteki personel ihtiyacını ve personelin yükseltme ihtiyacını karşılamak olan eğitimdir.

  • 6) Özel Alan Eğitimi:

Personeli özel hizmetler için (ilk yardım, dil eğitimi gibi) yetiştirmek üzere uygulanan eğitimdir.