Ziya Paşa, Tanzimat Edebiyatı şair ve yazarlarındandır. İstanbul’da 1825 yılında doğdu. İlk öğrenimini bir süre mahalle mektebinde yaptı, sonra Bayazıt Rüştiyesinde okudu. Sadaret Kaleminde  memur oldu. Fransızca öğrendi. Elçilik ve valilik görevlerinde bulundu. Yeni Osmanlılar Cemiyetine girdi. Namık Kemal ile önce Paris’e, oradan da Londra’ya geçti ve Hürriyet gazetesini çıkarttı. Siyasi aftan yararlanarak İstanbul’a döndü. Adana valisi iken 1880 yılında burada öldü. Ziya Paşa, edebiyatımızın şiir, makale, hiciv (yergi), mizah, antoloji ve edebiyat tarihî alanlarında eserler verdi, çeviriler yaptı. Gazel, kaside ve terkib-i bend gibi klasik nazım biçimleri içerisinde yeni düşünceleri işledi. Meşrutiyet yönetimini ve insan haklarını savundu. İçinde bulunduğu toplumun  yanlışlıklarını ve yolsuzluklarını dile getirdi, sorunlara çözüm aradı.

Eserlerinden bazıları şunlardır: (şiir) Eş’ar-ı Ziya. (Külliyat-ı Ziya Paşa);(yergi) Zafemame; (antoloji) Harabat; (çeviri) J.J. Ruso’dan Emile.